ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Проекти

“Участие на гражданското общество в устойчивото развитие на необлагодетелствани селски общности в България”

Още…

 

“ЗЕЛЕН ПОЯС– Опазване и валоризация на най-дългата система от хабитати в Европа

Още...

 

Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците в общини от Южен централен район

Още...

 

Трансфер на екологично-чисти технологии в страните от Централна и източна Европа (2002 год.)

 

Схеми за екологично управление и одит (EMAS) за общини в ЦИЕ като инструмент за Местен ред-21 (1999)

 

Съставяне на общински програми за управление дейностите по отпадъците (1998)

Още...

 

Укрепване приноса на бизнеса за устойчиво развитие (1998)

 

Връзки с обществеността за местно самоуправление и нестопански организации (1997)

 

Обучение на лектори и консултанти по стратегическо планиране, финансиране и разработване на проекти (1997)