ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Проект

Проект

Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците в общини от Южен централен район

Проектът се финансира по програма PHARE на Европейския съюз, по грантова схема BG 0204.02, Развитие на гражданското общество.

Цел

Проектът цели повишаване ролята на гражданското общество в общини на Южен централен район в България за прилагане правото на Европейската общност в областта на управление на отпадъците чрез:

¨ Изграждане на устойчив управленски и технически капацитет

¨ Трайни партньорства между нестопанските организации, местната власт и бизнеса

¨ Повишаване информираността на гражданите

¨ Изграждане на широка партньорска мрежа в региона

 

                     

 

Партньорство за управление на отпадъците

 

Управлението на отпадъците е вероятно най-бързо развиващата се област в управлението на околната среда в резултат на непрекъснатото увеличение на произведените количества отпадъци и техните последващи въздействия  върху невъзобновяемите източници и околната среда.

 

Признаването на тези проблеми предизвиква голямо притеснение от страна на Европейския съюз. Поради това ЕС прие редица законодателни мерки на европейско и национално ниво, които трябва радикално да трансформират практиките по управление на отпадъците в близките няколко години.

 

Основната цел на тези мерки е да се разчита все по-малко на депата за отпадъци като основно средство за управление на отпадъците и да се насърчава намаление на количествата при източника, да се рециклира и възобновява.

 

Това е посочено в Йерархията на управление на отпадъците:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-важното, за да се постигнат тези мерки е признаване на отговорностите на всички сектори в обществото като производители на отпадъци, да приемат по-устойчиви практики по управление на отпадъците, както в дома, така и на работното място. Трябва да се промени понятието отпадък като нежелан продукт в продукт, на който трябва да се гледа като  на потенциален ресурс.

 

Това ще отнеме време, но ще бъде съпроводено от редица мерки на ЕС.

 

                     

 

На 27 май 2005 год. се проведе семинар на тема “Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците в общини от Южен централен район. Мястото на събитието беше г. Пловдив, хотел Марица.  Участниците бяха представители на местното самоуправление, бизнеса, нестопанския сектор и медиите от 24 общини от Южен централен район.

Организатори на семинара са Фондация “Проекти за устойчиво развитие” и Асоциация на общините от Южен централен район “ХЕБЪР”.

Още. . .

                     

Вторият семинар беше организиран от Фондация „Проекти за устойчиво развитие” и Асоциация „ХЕБЪР”на 28 октомври 2005 год. в Пловдив.

Темите:

¨ Партньорски подходи в стратегическото планиране на управлението на отпадъците

 

¨ Дискусии върху съществуващите общински програми за управление на отпадъците и нуждата от актуализирането им в съответствие с изискванията на българското законодателство.

 

¨ Пилотна програма за участие на обществеността в процеса на  вземане на решения по управление на отпадъците.

 

 

Всеки участник получи сборник с материали включително и списък с текущото българско и европейско законодателство по управление на отпадъците.

 

Беше проведена полезна дискусия по съществуващите общински програми по управление на отпадъците, участието на обществеността при вземане на решения, както и дефиниране на нови проекти от общинските програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Настоящият проект попада в третата област на програмата -“Приложение в България на правото на Европейската Общност, свързано с околната среда, защита на потребителите и социалната сфера” и по-конкретно с управлението на отпадъците в общините.

 

Проектът създава възможности за дългосрочни многосекторни партньорства между НСО, местната  администрация и бизнеса при решаване проблемите, свързани с устойчивото  управление на отпадъците в общините. Придобитият опит от този проект ще  послужи за решаване и на по-широк кръг от проблеми в общините освен отпадъците.

 

Основната цел на Проекта е повишаване ролята на гражданското общество в 24 общини на Южен Централен район в прилагане правото на Европейската общност в областта на управление на отпадъците чрез изграждане на устойчив капацитет и трайно партньорство между нестопанските организации, местната власт, бизнеса и други институции работещи в тази област. Целите на проекта бяха постигнати с участието на представители от всички общини членки на Асоциация”ХЕБЪР” и неуморната работа на екипите от двете партниращи си нестопански организации.

 

Проектът се изпълни в срок от 12 месеца: декември 2004 година – ноември 2005 година.

Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците в общини от Южен централен район