ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Проект

                                                   

 

Основната цел на проекта е:

Привличане за участие на представители на гражданското общество, местни органи на управление, фирми и земеделски производители от бедни селски райони за:

Разработване на стратегии за развитие, програми и проекти с цел кандидатстване за финансиране от Структурните фондове на ЕС;

изграждане на способности и умения за развитие на собствен бизнес;

създаване на заетост и устойчиво местно икономическо развитие.

 

Планирани дейности:

І. Обучение по следните три модула:

1. Стратегическо планиране, разработване и управление на програми, проекти, търсене на източници за финансиране. Практически упражнения по писане на проекти.

2. Развитие на предприемаческите умения на представители от селските райони – стартиране на фирма,  разработване на бизнес план и маркетингова стратегия за собствен бизнес; междусекторни партньорства.

3. Специализирано обучение по усвояване на Структурните фондове на ЕС (2007-2013).

- Запознаване с конкретните оперативни програми за регионално развитие, конкурентноспособност, околна среда и др., които подпомагат местното икономическо развитие.

- Запознаване на участниците с Програмата за развитие на селските райони и мерките за подпомагане на земеделските стопани.

ІІ. Запознаване с подхода ЛИДЕР и създаване на Местни инициативни групи (МИГ) за подпомагане на местното икономическо развитие в селските райони.

ІІІ. Организиране на Национална кръгла маса по въпросите на устойчивото развитие в селските райони. Ще бъдат поканени за участие представители на новите и стари страни членки на ЕС за споделяне на опит в усвояване на Структурните фондове.

 

Напредък на проекта:

 

Първи модул на обучение: Стратегическо планиране, разработване на проекти и търсене на източници на финансиране”

 

Курсът на обучение се проведе в края на месец март 2008 год. в г. Пловдив. Интересът от темите беше много голям и заявилите участие бяха повече от 35 души представители на селски райони.

 

Програмата включваше следните теми: Процес на стратегическо планиране; разработване на стратегически план; стратегии за набиране на финансови средства; разработване на проекти; проектен цикъл; разработване на бюджет; оценка и мониторинг на проекта. Беше включена и една специална тема: Разработване на стратегии за  Местни инициативни групи (МИГ) следвайки подхода ЛИДЕР. Запознахме участниците с подхода ЛИДЕР и ги насърчихме да започнат изграждане на МИГ в Южен централен район на планиране, тъй като предстои финансиране на МИГ по Програмата за развитие на селските райони, Ос 4.

 

Приложихме интерактивен начин на обучение в три групи. Всяка група разработи и представи своя проект пред останалите. Резултатът от обучението беше разработени три предложения за финансиране по Оперативна програма Регионално развитие” и ПРСР.

 

Всички участници получиха Ръководство за обучение” и много информационни материали по темите.

 

Втори модул на обучение: Развитие на предприемачески способности сред земеделското население”.

 

Курсът се проведе в края на месец април 2008 год. в Пловдив. Темите: Стартиране на бизнес;  регистрация на фирма; управление на човешките ресурси; разработване на бизнес план; маркетингова и рекламна стратегия; сертифициране на био-продукти; сертифициране на еко-туристически продукти. Примерният бизнес план включен в Ръководството за обучение” се оказа много полезен за земеделските стопани, които имаха възможност да кандидатстват по Мерки 112 и 121 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Директорът на Национален парк Централен Балкан”, г-жа Нела Рачевиц, представи темата за сертифиране на еко-туристически обекти и даде примери за създадени еко-туристически центрове в Национален парк Централен Балкан”.

 

Участниците се запознаха с много снимков материал от Стара планина и Средна гора.

Всички участници получиха Ръководство за обучение” и много информационни материали.

 

 

Трети модул на обучение: Финансиране на проекти от Структурните и Кохезионен фондове на ЕС”

 

Този трети модул на обучение беше проведен в началото на юни 2008 год. В хотел Лайпциг, г. Пловдив, с повече от 30 участника.

 

Основната цел на обучението е да подобри капацитета на местните власти, предприемачите и представителите на НСО да прилагат новите механизми на финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за проекти насочени към устойчивото развитие на селските райони.

 

Специална сесия беше посветена на запознаване със следните основни документи оформящи националната политика през 2007-2013: Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 - 2013; всички оперативни програми със специален акцент върху ОП Регионално развитие”, ОП Околна среда” и Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

 

В този модул беше поканен за участие лекторът от Краков, Полша, г-н К. Кватера, който представляваше нашия Асоцииран партньор в проекта, Фондация Полско екологично партньорство”. Г-н Кватера представи механизмите и Полския опит в създаване на местни партньорства за устойчиво развитие – публично-частни партньорства, партньорства между общини и партньорства между региони. Този опит ще бъде използван за изграждане на Местни инициативни групи (МИГ) в България, в съответствие с подхода ЛИДЕР”.

 

Участниците в трите модула получиха Удостоверения за завършен курс на обучение.

 

 

 

 

Следващи дейности:

Национална кръгла маса: Устойчиво развитие на селските райони в България”

 

6-8 октомври 2008 год., г. Пловдив

За повече информация:

 

Кръстина Мандова

Президент

 

Фондация “Проекти за устойчиво развитие”

Ул. “Цар Асен”, № 19, ет. 1

1000 София

tel/fax:(+359-2) 980-0533;

e-mail: etp@mbox.digsys.bg

мобилен тел.: 0888-219285

Участие на гражданското общество в устойчивото развитие на необлагодетелствани селски общности в България”